PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD

rekreačního střediska BERNOV Zátiší

(dále jen „RS“)

 1. Klient (dále jen „host“) je povinen při příjezdu předložit na recepci platný poukaz na pobyt a platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Host dále nahlásí SPZ svého os. automobilu, které bude parkováno na vyhrazeném parkovišti RS.
 2. Při nástupu na pobyt host uhradí  (pokud neuhradil předem) v recepci RS cenu pobytu nebo zálohu na pobyt a další poplatky za sjednané služby. Poté mu budou předána karta od sjednaného ubytování a obdrží stravenky dle zakoupeného typu stravování. Dále mu bude vydán parkovací lístek pro parkování os. automobilu na vyhrazeném parkovišti RS. Parkovací lístek musí být umístěn na viditelném místě na palubní desce svého zaparkovaného os. automobilu po celou dobu pobytu.
 3. Ubytování hostů je možné v den příjezdu od 14 hodin do 18 hodin, pokud není předem domluveno jinak.
 4. Při počátku ubytování přebírá host chatku či pokoj v budově (dále jen „ubytovací zařízení“) bez závad. Případné závady, poškození či chybějící inventář je povinen neprodleně při začátku ubytování oznámit na recepci RS. Za později nahlášené zjištěné poškození či chybějící inventář nese již odpovědnost zde ubytovaný host. Pokud dojde k poškození ubytovacího zařízení RS nebo jiného zařízení, chaty, pokoje budovy RS nebo společných prostor RS, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit na účet provozovatele RS.
 5. Host není oprávněn v chatce či pokoji RS ubytovat více osob, než-li je počet lůžek.
 6. Host nesmí přemisťovat vybavení, zařízení či inventář chatky, pokojů v budově. Dále nesmí provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do el. sítě, vodovod. řadu, nebo jiné instalace. To platí i pro výměnu žárovek, svítidel apod.
 7. V RS není povoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká zařízení pro nabíjení telefonů, notebooků či tabletů a spotřebičů pro osobní hygienu (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.)
 8. Při ukončení pobytu je host povinen dát všechny věci na své místo, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna el. zařízení, zavřít okna v chatkách a pokojích, dále uklidit kuchyňský kout, umýt nádobí, vymýt lednici, vynést odpadky do nádob k tomu určených. Vyklizený pokoj v budově i chatku opustit nejpozději do 10 hodin (pokud není předem s recepcí domluveno jinak). Za nedodržení času uvolnění pokoje či chatky má provozovatel rekreačního střediska nárok na smluvní pokutu ve výši 200,-Kč, jako náhradu nákladů na změnu organizačního plánu úklidu.
 9. Během pobytu je každý host RS povinen:
 • Udržovat pořádek v pokojích, chatkách a v ostatních společně užívaných prostorách (např.  restaurace, společenská místnost, WC apod.).
 • Dodržovat noční klid od 22 hod. do 6 hod. Posunutí nočního klidu je možné po dohodě s vedením RS (např. kulturní akce, hudební produkce apod.).
 • Šetřit vodou a el.energií, odpadky odhazovat do nádob k tomu určených.
 • Po ukončení pobytu opuštěním pokojů nebo chatek je klient povinen nahlásit a uhradit způsobené vzniklé škody a předat kartu na recepci.
 • Nevynášet jakékoli potraviny a inventář z restaurace.
 • Při příchodu na stravu do restaurace RS odevzdat, k tomu určenému personálu, zakoupenou a nepoškozenou stravenku na příslušný den a pokrm.
 • Dodržovat přísný zákaz kouření v chatkách, pokojích budov a vnitřních prostorách RS. Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech a venkovních prostorech RS. Kuřák je povinen ukládat nedopalky pouze do rozmístěných popelníků.
 • Dodržovat přísný zákaz rozdělávání ohňů. Rozdělávání ohňů je možné jen na místech k tomu určených, vždy za přítomnosti dospělé osoby a po skončení ohně budou jeho zbytky řádně uhašeny.
 • Dodržovat pokyny u atrakcí (např. dětské hřiště, trampolína apod.) poskytnuté provozovatelem RS.
 • Vlastní automobily parkovat jen na vyhrazeném parkovišti RS. Zajíždění automobilem před budovu lze jen pro vyložení a naložení zavazadel při nástupu na pobyt a při ukončení pobytu.
 • Ve středisku může host přijímat návštěvy (neubytované osoby) pouze v denních hodinách, je nepřípustné, aby bez zaplacení pobytu přenocovaly. Návštěvu je host povinen bezpodmínečně oznámit recepci RS. Je nepřípustné, aby návštěva chodila do chat, pokojů  či se volně pohybovala po ubytovacím zařízení.
 • Při návštěvě RS neubytovanými osobami v chatce či pokoji v budově u ubytovaných hostů vždy informovat recepci RS o této návštěvě.
 • Provozní doba restaurace je vyvěšena na viditelných místech v jejich blízkosti.

10. Je zakázáno dovážet do areálu vlastní sudy s nápoji. Je možné objednat si sudové
pivo/limo s výčepním zařízením.

11. Přístup do hospodářských a provozních prostorů RS (např. kuchyně, prádelny apod.) je zakázán.

12. Za chování a bezpečnost svých dětí odpovídají rodiče nebo dospělé osoby jimi pověřené a nesou plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

13. Inventář RS (např. rakety, míče, kuličky apod.)  si lze  zapůjčit na recepci RS.

14. V celém areálu a prostorách RS platí přísný zákaz venčení a volného pobíhání psů i jiných zvířat.

15. Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.

16. Hosté berou na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony, plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše, umístěné v každé chatě či pokoji hlavní budovy.

17. V areálu RS je zakázáno odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, znečišťování prostranství samotného areálu i jeho okolí, ničení zeleně či zařízení a vybavení areálu RS.

18. V areálu RS je zakázáno pro soukromé účely používat ozvučovací techniku či jakákoliv jiná zařízení, která by mohla nadměrně rušit a obtěžovat ostatní hosty a obyvatele přilehlých nemovitostí (zákaz platí i pro nadměrné hlasité projevy hostů).

19. V areálu RS je přísně zakázáno používání omamných a psychotropních látek.

20. Hostu, který úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodí majetek RS, nebo majetek jiných klientů, nebo se bude chovat nevhodně a v rozporu s provozním a ubytovacím řádem, je provozovatel RS oprávněn ukončit pobyt před dohodnutým dnem odjezdu bez nároku na vrácení částky za nevyužité služby.

Důležitá telefonní čísla:

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112

HASIČI 150

POLICIE 158

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu provoznímu a ubytovacímu řádu v rekreačním středisku BERNOV Zátiší a přejeme Vám příjemný a odpočinkový pobyt.