Všeobecné obchodní a storno podmínky – rekreační středisko BERNOV Zátiší

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) RS BERNOV Zátiší (dále jen RS) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem rekreačního střediska – BERNOV Zátiší s.r.o., Bernov 36, 362 21 Nejdek,  IČ 06828213 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v RS jako objednatel objednává (dále jen klient).

I.Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte pomocí našeho on-line systému umístěného na www. V případě odložené zálohové platby pak telefonicky na čísle +420 608 500 478 od 9:00 do 20:00 hod anebo na emailu recepce@bernovzatisi.cz kdykoliv.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:  jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ ,  specifikace a termín čerpání služeb . Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije RS pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi RS a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci RS (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a RS smluvní vztah. RS se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit RS smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a RS potvrdilo.

II.Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován RS o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných a potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit RS v požadovaném termínu  plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat  vystavené potvrzení pobytu (potvrzení o zaplacení zálohy) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně RS.

III. Povinnosti RS ke klientovi

RS je povinno:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok RS na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV.Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných RS jsou uvedeny na: www.bernovzatisi.cz, záložka „Ubytování“.

V.Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení  vystavené RS (emailem nebo písemně na místě). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně RS emailem recepce@bernovzatisi.cz .

RS  vyžaduje zaplacení zálohové platby ve výši 50% z ceny pobytu. V případě rezervace přes E-mail nebo telefon je třeba uhradit zálohu do 3 dnů od potvrzení rezervace a nejpozději 3 dny před ubytováním. Tuto zálohu lze uhradit bankovním převodem, detaily platby jsou uvedeny na potvrzení objednávky. V případě rezervace on-line  je záloha hrazena  pomocí QR kódu (bankovním převodem) okamžitě nebo nejpozději do 3 dnů. V případě neuhrazení předepsané zálohy v termínu je rezervace automaticky zrušena.

VI.Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient na recepci RS prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 16:00 do 20 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Při příjezdu po 20hod. je účtován poplatek 200,-Kč za každou započatou hodinu. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. Check-out je od 9:00 do 12:00.
RS je oprávněno účtovat klientům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč, volně pobíhající zvíře anebo jeho venčení v celém areálu RS 2000 Kč, rušení nočního klidu 5000 Kč.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno RS.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 60 dnů (včetně) před dohodnutým datem nástupu,  je stornovací poplatek nulový a uhrazená záloha bude vrácena zpět klientovi.
Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 60 do 7 dne (včetně) před dohodnutým datem, činí stornovací poplatek částku ve výši  zaplacené zálohy.
Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 6 dne před dohodnutým datem nástupu do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% ceny pobytu.
Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany klienta i ubytovatele pouze e-mailem nebo písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. klientovi.
V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem,  jakým zálohu obdržel  nebo i jinak, pokud se tak s klientem dohodne, a to do 14 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.
Platbu lze provést platební kartou  či v hotovosti na recepci.
Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1.1. 2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi RS a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že RS Zátiší je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení RS BERNOV Zátiší na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.